Добродошли на страницу комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац

TOP BANNER

КЈП Морава:

Финансијски извештај:


Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора 2016:

Биланс Стања 2016

Биланс Успеха 2016

Изјава о не покривању губитка из ранијих година

Извештај о осталом резултату 2016

Извештај о променама на капиталу 2016

Извештај о токовима готовине 2016

Одлука о усвајању годишњих финансиских извештаја

Одлука о усвајању ревизорског ивештаја

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансиског извештаја 2016

Извештај 2016


Тромесечни извештаји:

Образац 12 са коментарима I квартал 2017

Образац 12 са коментарима II квартал 2017

Образац 12 са коментарима III квартал 2017

Образац 12 са коментарима IV квартал 2017

Посебни подаци 2017

Биланс успеха 2017

Биланс стања

Напомене уз финансијске извештаје 2017

Извештај о токовима готовине 2017

Извештај о променама на капиталу 2017

Извештај КЈП Морава Свилајнац 2017

Извештај о осталом резултату 2017